Voorwaarden

 

Op alle leveringen is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en inclusief verpakkings- en bankkosten. Verzendkosten worden apart berekend. Verzending vindt alleen plaats binnen Nederland.

Reclames omtrent kwaliteit en grootte van het geleverde dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.

Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of  kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.

Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt.

Indien een artikel mocht zijn uitverkocht, dan geldt het overige door u bestelde als zijnde  de definitieve bestelling.

Wij leveren uitsluitend bollen van een grootte die een optimale bloei garandeert, tenzij anders vermeld.

Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen.

Orders via de website dienen in principe vooruit betaald te worden, alleen op speciaal verzoek kunnen wij hier een uitzondering op maken. In deze gevallen dient betaling te geschieden binnen  8 dagen na factuurdatum.

Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de koper vanaf de vervaldatum één procent rente per maand verschuldigd over de totale factuurwaarde inclusief BTW, waarbij een gedeelte  van de maand geldt als een hele maand.

Al onze op de invordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.